Tel.: 840 810 810

Leták

   letak_dlazba

Otázky a odpovědi

Jak se zámková dlažba vyrábí?

Průmyslová výroba zámkové dlažby se provádí z kvalitních betonových směsí pomocí vibračního lití nebo vibrolisování.

Beton, vyrobený z cementu, plniva, vody a případně ještě doplněný o minerální pigmenty a další pomocné látky se vlévá do forem umístěných na vibrační desce. Působením vibrací se z betonové směsi rychle uvolní vzduch a beton dokonale formu vyplní. Při vibrolisování se na beton ve formě ještě působí tlakem.

Za kontrolovaných podmínek poté dochází k hydrataci cementu a postupnému tuhnutí betonu. Hotová dlaždice se po vyjmutí z formy ještě nechá delší dobu vyzrávat, až dojde k úplnému ztuhnutí betonu a stabilizaci jeho mechanických vlastností.

Výsledkem je dokonale homogenní, velmi málo porézní, mrazuvzdorná, tvarově i rozměrově stálá, pevná betonová dlaždice.

 

Jak přišla zámkovka ke svému názvu?

Název zámková dlažba se pro betonové dlaždice používá podle výstupků, zámků, pomocí kterých se jednotlivé díly dlažby vzájemně fixují, čili zamykají. Existují pochopitelně i betonové dlaždice ve tvaru obdélníku, čtverce nebo osmiúhelníku zcela bez zámků. I pro ně se však používá dnes již zažitý název - zámková dlažba, nebo prostě a krátce zámkovka. S dlážděním zámeckých nádvoří tedy název zámkové dlažby nijak nesouvisí.

 

Jak se provádí výroba dlažby svépomocí, je rentabilní?

Domací výroba zámkové dlažby je sice možná, ale přináší celou řadu úskalí:

 • při domácí výrobě dlaždic musíte zapomenout na složitější tvary, domácí formy obvykle umožňují výrobu pouze jednoduchých, pravoúhlých dlaždic
 • v domácích podmínkách se jenom obtížně zajišťuje a kontroluje konstantní složení betonu a tím i stejnoměrná kvalita výrobku
 • vibrační stůl doma asi nikdo nemá, pouhé ruční hutnění betonu ve formě nikdy dostatečně nezajistí homogenní a tím i rozměrově a tvarově stálou a pevnou dlaždici
 • efektivita práce při domácí výrobě betonových dlaždic je velice nízká, výroba potřebného počtu dílů pro pokládku dlažby může zabrat několik týdnů

Z výše uvedených důvodů proto domácí výrobu betonové dlažby nedoporučujeme.

 

Jaká je nosnost zámkové dlažby?

Stavební prvky zámkové dlažby se vyrábějí v různých tloušťkách. Pro pokládku dlážděných ploch s převažujícím pěším nebo cyklistickým provozem obvykle používáme betonové dlaždice v tloušťce 60 mm. Zámková dlažba s prvků o tloušťce 60 mm má nosnost do 3,5 t. Pro pokládku zámkové dlažby na plochy, které vyžadují vyšší nosnost, používáme dlaždice v tloušťce 80 až 100 mm. V takovém případě, se s ohledem na plánované vyšší zatížení dlážděné plochy, musí také patřičně dimenzovat konstrukční vrstvy pod dlažbou.

Jak se připravuje podklad pro dlažbu?

 

Jaké je složení podkladních vrstev dlažby?

Složení podkladních konstrukčních vrstev zámkové dlažby se vždy řídí účelem využití a plánovaným zatížením dlážděné plochy. Pro chodníky, cyklostezky nebo terasy se obvykle na zarovnaný a zhutněný povrch výkopu pokládá pouze jemná podkladní vrstva. Jemná podkladní vrstva dlažby je tvořena kamenivem frakce 8 - 16 mm, tloušťka této vrstvy ve zhutněném stavu bývá 100 ˜ 150 mm. Na jemnou podkladní vrstvu se poté pokládá kladecí vrstva o výšce 40 mm. Ta je tvořena drtí frakce 2 - 5 mm, ložní vrstva se již nehutní a přímo do ní se pokládá dlažba. Pro plochy s plánovanou vyšší nosností se pod jemnou podkladní vrstvu ještě pokládá hrubá podkladní vrstva zámkové dlažby. Ta bývá tvořena kamenivem frakce 16 -32 mm a zhutněná má mocnost 300 mm. Pro dlážděné plochy s ještě větší požadovanou nosností se hrubá podkladová vrstva buduje v tloušťce vyšší než 350 mm a je tvořena kamenivem frakce 16 - 63 mm.

Jaký je postup pokládky zámkové dlažby?

Postup pokládky zámkové dlažby provádíme v následujících krocích:

 • vyměření a vytýčení plochy
 • výkop plochy budoucí dlažby
 • odvoz vytěžené zeminy
 • zarovnání a zhutnění dna výkopu
 • položení a zhutnění hrubé podkladní vrstvy (tento krok někdy může být s ohledem na požadovanou nosnost dlažby vynechán)
 • instalace obrubníků
 • položení a zhutnění jemné podkladní vrstvy
 • položení a vyrovnání kladecí vrstvy
 • vlastní pokládka zámkové dlažby
 • první zasypání spár zámkové dlažby
 • hutnění dlažby
 • druhé zasypání spár
 • úklid staveniště a předání díla

Výše uvedený technologický postup pokládky zámkové dlažby dobře známe a vždy, přesně v souladu s projektem, dodržujeme.

Čím a jak se zámková dlažba spáruje?

Spáry v zámkové dlažbě se nevyplňují žádnou spárovací hmotou, ale vysypáváme je čistým, suchým křemičitým pískem. Pro vyplňování spár zámkové dlažby používáme křemičitý písek o zrnitosti 0 - 2 mm. Křemičitý písek musí být čistý, zejména nesmí obsahovat žádné hlinité příměsi, tím je zaručena dlouhodobá ochrana spár zámkovky proti prorůstání trávy a plevelů. Vyplnění spár v dlažbě pískem doporučujeme čas od času obnovit, zvláště je to vhodné po zimě a po větších přívalových deštích.

Jak se zámková dlažba udržuje

Kvalitně položená zámková dlažba je v podstatě bezúdržbová a postačí běžný úklid. Nejdůležitější činností je chránit povrch dlažby před nadměrným otěrem a zejména odstraňovat naplaveniny ze sousedních nezpevněných ploch a nečistoty po stavebních a zemních pracích. Pravidelné odstraňování náletů plevelů a občasné zasypání spár křemičitým pískem pomůže udržet zámkovou dlažbu v dobré kondici po dlouhá léta.

Příprava podkladu pro zatravňovací dlažbu

Při přípravě podkladních vrstev pro zatravňovací tvárnice se postupuje obdobným způsobem, jako při konstrukci podkladních vrtev běžné zámkové dlažby.

Na zarovnané a zhutněné dno výkopu se naveze hrubá podkladní vrstva tvořená směsí kameniva frakce 0 - 32 mm a hlinité zeminy v poměru 2:1. Po zhutnění dosahuje hrubá podkladní vrstva tloušťky 100 mm.

Na hrubou podkladní vrstvu se naveze kladecí vrstva tvořená směsí kamenné drtě frakce 0 - 8 mm a hlinité zeminy v poměru 2:1 nebo 3:1. Po zhutnění dosahuje kladecí vrstva tloušťky 50 mm.

Na zarovnaný povrch kladecí vrstvy se potom pokládají tvárnice zatravňovací dlažby.

end faq

Máte další dotazy?

garáže - pergoly- přístřešky - altány - pokládka dlažby - zaměření dlažby-  prodej dlažby - postup pokládky - ostatní dlažby


 © 2012 www.dlazba-ploty.cz - pokládka zámkové dlažby • stavba a montáž plotů  • Login